ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το θέμα του Ασφαλιστικού στην ουσία είναι ακόμη ανοικτό, παρά την φαινομενική διευθέτηση της υποχρέωσης της Τραπέζης της Ελλάδος που απορρέει από τα άρθρα 38 και 71 του Καταστατικού της με τη διασφάλιση  της βιωσιμότητας των Ταμείων μας,. Η βιωσιμότητα τους θα ήταν οριστικά διασφαλισμένη εάν αφενός η σχέση συνταξιούχων προς εν ενεργεία υπαλλήλους ήταν αποδεκτή, αφετέρου  εάν τα Ταμεία μας δεν είχαν τόσο υψηλές εκροές προς ορισμένες κατηγορίες αποχωρούντων υψηλοβάθμων υπαλλήλων, συμβούλων κ.λ.π. Κατηγορίες που κατατρώγουν ανισομερώς τα αποθεματικά των διαφόρων ταμείων μας δίχως να τηρείται η αρχή της ανταποδοτικότητας. Το οθωμανικό αυτό σύστημα πρέπει κάποτε να εκλείψει και αυτό είναι πολύ απλό όταν εφαρμοσθεί η αρχή της ανταποδοτικότητος.
Θα πρέπει λοιπόν η Διοίκηση να  αποκαλύψει το πραγματικό πρόβλημα με τα Ταμεία μας διότι μόνο όταν γνωρίζουμε τις πραγματικές παραμέτρους είμαστε σε θέση να βρούμε τις σωστές λύσεις.
.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η διασφάλιση όλων των αναγκαίων θέσεων εργασίας στην Τράπεζα είναι ο πρωταρχικός μας στόχος και αυτός πρέπει να είναι στόχος κάθε σωματείου που λειτουργεί στο χώρο μας. Κυρίως όμως πρέπει να καθορισθούν σε έναν κανονισμό τα νέα επιστημονικά αντικείμενα όπως π.χ. διαχείρισης κινδύνων, νέων λογιστικών προτύπων, πληροφορίες οικονομικών ερευνών, ώστε και η Τράπεζα να αποκτήσει το status που της ανήκει στην τραπεζική αγορά, και οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού να αυξηθούν και να αλλάξει σιγά σιγά η φυσιογνωμία της Τραπέζης της Ελλάδος , να ξεπεράσουμε δηλαδή τον χαρακτήρα του απολιθωμένου γραφειοκρατικού οργανισμού και να φθάσουμε στο επίπεδο ενός καλού επιστημονικού ιδρύματος που θα παράγει γνώση μέσα από έρευνα αλλά και σωστές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
Ήμασταν οι μοναδικοί Σύμβουλοι της Ο.Τ.Ο.Ε. που στο τελευταίο Συνέδριό της επιμείναμε από το βήμα στη διατήρηση των Υποκαταστημάτων & των Πρακτορείων καθώς και του προσωπικού τους και καλέσαμε την ηγεσία της Ο.Τ.Ο.Ε. ν’ αναλάβει τις ευθύνες της. Άλλωστε όπως κατ’επανάληψη έχουμε επισημάνει μόνο με νέες εργασίες μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν τα Υποκαταστήματα της Τ.Ε.
‘’ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ’’

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας πρέπει να υπογραφεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Τυχόν μετάθεση του χρόνου υπογραφής της εξυπηρετεί σκοπιμότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τα συμφέροντά μας. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η προετοιμασία για το δεκδικητικό πλαίσιο, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε να καλύψουμε τις απώλειες του πραγματικού μας εισοδήματος το οποίο σε σταθερούς όρους συνεχώς συρρικνώνεται. Η μετάθεση της υπογραφής της Επιχειρησιακής Σύμβασης  θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μέρους του επιδόματος Κεντρικής Τραπέζης όπως έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2003.
Πλαίσιο των προς διαπραγμάτευση αιτημάτων μας πρέπει ν’ αποτελέσουν όλα τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει από το 1994 μέχρι σήμερα, αιτήματα τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί από την Τ.Ε., καθώς και άλλα που έχουν πλέον ωριμάσει και πρέπει να τεθούν οπωσδήποτε προς διαπραγμάτευση.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις Τράπεζες οι Επιχειρησιακές Συμβάσεις υπογράφονται προ της ενάρξεως ισχύος τους ώστε να αποφευχθούν απώλειες στο εισόδημα των εργαζομένων. Στην Αγροτική Τράπεζα υπεγράφη Ε.Σ. που προβλέπει αύξηση 5% στη συνολική μισθοδοσία, ευνοϊκές ρυθμίσεις για πρόωρη ή εθελουσία έξοδο , χορήγηση προσθέτων αμοιβών (bonus) σε όλους τους υπαλλήλους της, καθώς και βαθμολογική προώθηση ενός έτους σε όλες τις γυναίκες υπαλλήλους.
Επίσης στην Τράπεζα Πίστεως υπεγράφη Επιχειρησιακή Σύμβαση η οποία βελτιώνει την ήδη θετική εικόνα των αμοιβών των υπαλλήλων της όπως π.χ.
εφάπαξ παροχή επί πλέον ενός μισθού, σημαντικές αυξήσεις σ’ όλο το φάσμα της μισθοδοσίας όπως αυξήσεις στο επίδομα βαθμού από 10% έως 20% κ.α.
Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι όλα τα θέματα που προαναφέρθηκαν πρέπει να επιλύονται και να θεσμοθετούνται μέσα από τις Ε.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

  • Το επίδομα ευθύνης πρέπει να χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που χορηγείται σε ορισμένες Διευθύνσεις της Τραπέζης (όπως π.χ.συμβαίνει στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών όπου υπάλληλος που παραμένει 4 χρόνια Προϊστάμενος υπηρεσίας και φέρει το βαθμό του Τμηματάρχη, λαμβάνει το επίδομα ευθύνης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμηματάρχην κ.λ.π.).
  • Δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης σ’ όλες τις υπηρεσίες που δεν έχουν β’ αναπληρωτή υπηρεσίας ώστε να τακτοποιηθούν συνάδελφοι που μέχρι τώρα δεν έχουν θέση ευθύνης αλλά έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει εισοδηματική δικαιοσύνη, καθ’όσον μετά τις τοποθετήσεις που γίνονται συνεχώς, διογκώνεται σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που ήδη υπήρχε.
  • Στους υπαλλήλους με βαθμό Τμηματάρχη να χορηγηθεί το επίδομα ευθύνης που λαμβάνει ο Αναπληρωτής Τμήματος, εφόσον με ευθύνη της υπηρεσίας δεν κατέχουν άλλη υπεύθυνη θέση ή κατέχουν τέτοια για την οποία όμως προβλέπεται μικρότερο επίδομα.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το επίδομα ισολογισμού πρέπει να αυξηθεί σε ένα μισθό.
3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Αναπροσαρμογή του επιδόματος Κεντρικής Τραπέζης κατά 10%.
4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ
Το επίδομα επιστημονικής αποδόσεως παραμένει επί 3 δεκαετίες  αμετάβλητο.  Πρέπει λοιπόν να αναπροσαρμοσθεί στη νέα Ε.Σ. έτσι ώστε για κάθε έτος σπουδών να φθάνει το 8% (για τετραετή φοίτηση =32 %). Σημειώνουμε ότι στους Οικονομολόγους παρέχεται επιστημονικό επίδομα ύψους 52%. Επίσης πρέπει να αυξηθεί το επίδομα επιστημονικής αποδόσεως σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και να είναι αντίστοιχο με το επιστημονικό επίδομα που λαμβάνουν οι οικονομολόγοι των Διευθύνσεων Οικονομικών Μελετών και Στατιστικής.
5. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

  • Από σχετικό Νόμο προβλέπεται η παροχή φοιτητικής αδείας 20 εργασίμων ημερών. Η πρόβλεψη αυτή του Νόμου έχει υιοθετηθεί και από το Γ.Σ. της Τραπέζης μας χωρίς όμως και να υλοποιείται. Κατόπιν αυτού ζητούμε την άμεση εφαρμογή του Νόμου και της αποφάσεως του Γ.Σ. της Τραπέζης.
  • Επαναχορήγηση της φοιτητικής αδείας για τη λήψη δευτέρου πτυχίου.

.
6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τους συναδέλφους που πήραν μεταπτυχιακό τίτλο πριν από το έτος 2001 ή φοιτούσαν πριν το 2001 και πήραν τα μισά δίδακτρα.
Αιτούμε την επέκταση της ρύθμισης από το έτος 1999 ώστε να έχουμε εισοδηματική δικαιοσύνη διότι συνάδελφος που φοιτούσε το 2000 – 2001 πήρε μόνο 3.000€ (καθ’όσον η ΑΓΣ ισχύει από το έτος 2001) ενώ συνάδελφος που φοιτούσε το έτος 2001 – 2002 πήρε 12.000€ περίπου και συνάδελφοι που φοιτούσαν πριν το 2001 δεν πήραν τίποτα.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. Βαθμολογική προώθηση ενός έτους στις γυναίκες υπαλλήλους , όπως συμβαίνει στην Αγροτική Τράπεζα. (αντίστροφη εξομοίωση).
2. Σύσταση Επιτροπής, με την συμμετοχή όλων των Συλλόγων, με σκοπό την προώθηση της αξιοποίησης του Επιστημονικού Προσωπικού που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.
3.Θεσμοθέτηση της παροχής του επόμενου βαθμού προς τους συναδέλφους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,όπως ακριβώς έγινε και στην Αγροτική Τράπεζα. Θεωρείται βέβαιο ότι το μέτρο αυτό εάν εφαρμοσθεί θα μειώσει κατά πολύ τις προσφυγές των συναδέλφων στα δικαστήρια για τη διεκδίκηση βαθμού.
4. Θεσμοθέτηση της χορήγησης οικονομικής προαγωγής στους συναδέλφους που δεν προάγονται λόγω ελλείψεως οργανικών θέσεων.
5. Αύξηση κατά ένα εξάμηνο, με τις ισχύουσες προϋποθέσεις , της προώθησης όσων ασκούν καθήκοντα Τeller.
6. Συνέχιση της καταβολής των αντιστοίχων επιδομάτων και κατά την άδεια κύησης και τοκετού καθώς και στην συνέχιση της αναρρωτικής άδειας (που τυχόν τους χορηγείται) καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης.
7. Προώθηση της ασφάλισης σε ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες για την συμπληρωματική κάλυψη νοσηλευτικών δαπανών (πέραν αυτών που καλύπτει το Ταμείο Υγείας), όπως συμβαίνει και σε άλλες Τράπεζες ( Αlpha Bank κ.λ.π.).

Συνάδελφοι , ο Σύλλογός μας αγωνίζεται για το καλό όλων μας ανεξαιρέτως.
Έχετε υποχρέωση να τον ενισχύσετε εγγραφόμενοι ως μέλη του (πληρ.τηλ.3132).
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio