ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.»

Συνάδελφοι,
H ανακοίνωση Νο 14/10.6.2013 του σ.υ.τ.ε. είναι εντόνως εξοργιστική, διότι αποδεικνύει ότι τα μέλη του Δ.Σ. αυτού δεν έχουν αντιληφθεί ότι μία σημαντική γενεσιουργός αιτία της σημερινής κατάστασης της χώρας μας είναι η παθογένεια της αναξιοκρατίας και της εξυπηρέτησης κομματικών και πελατειακών σκοπιμοτήτων σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου και δεν ντρέπονται για τη διαχρονική συμβολή τους στην παθογένεια αυτή λόγω των κομματικών και εργοδοτικών διασυνδέσεων και διαπλοκών τους.Καλά σε άλλο κόσμο ζούνε; Δεν έχουν αντιληφθεί ότι η παλαιά παρωχημένη, παρακμιακή και παρασιτική μορφή του κομματικού-πελατειακού και εργοδοτικού συνδικαλισμού έχει πεθάνει στη συνείδηση του ελληνικού λαού και εποχή της έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί; H μορφή αυτή επιβιώνει, ακόμη, σε ελάχιστους χώρους, στους οποίους περιλαμβάνεται, δυστυχώς, και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο σ.υ.τ.ε. στην ανακοίνωσή του δηλώνει ότι «εκτιμούμε ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό».Καλά, δεν ντρέπονται τα μέλη του Δ.Σ. του συτε;Aγνοούν την έντονη δυσαρέσκεια πολλών μελών τους για όσα συνέβησαν στις πρόσφατες προαγωγικές κρίσεις; Απόδειξη, ότι δεν τολμούν να κυκλοφορήσουν στους διαδρόμους της Τράπεζας.Στις πρόσφατες προαγωγικές κρίσεις για τους βαθμούς του Εντεταλμένου Τμηματάρχη και Υποδιευθυντή έγινε σωρεία παραβιάσεων και παρανομιών και συγκεκριμένα:1)Παραβιάστηκε το άρθρο 12 του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού της Βαθμολογικής και Μισθολογικής Τάξεως των Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’αρ.20/21.12.1990 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με την οποία οριστικοποιήθηκαν λεπτομερώς, τα προσόντα και οι ικανότητες των κρινομένων προς προαγωγή στους προαναφερθέντες βαθμούς. Ο σ.υ.τ.ε. τι λέει για το ζήτημα αυτό; Τηρήθηκαν ή δεν τηρήθηκαν τα επιβαλλόμενα από το άρθρο 12, σχετικά με τις προϋποθέσεις προαγωγής; Δυστυχώς, δεν τηρήθηκαν, κατά τρόπο απροκάλυπτα αυθαίρετο και καταχρηστικό.
Απόδειξη τούτου είναι ότι:
Παραλείφθηκαν της προαγωγής πάρα πολλά άξια στελέχη της Τράπεζας, υψηλής επιστημονικής στάθμης και αποδεδειγμένης ικανότητας και εμπειρίας με μακρόχρονη ευδόκιμη προσφορά των υπηρεσιών τους σε τομείς σημαντικούς για τις κύριες αρμοδιότητες και το αντικείμενο της Τράπεζας, τα οποία διαθέτουν το ιδιαίτερο ουσιώδες προσόν της ικανότητας εκπροσώπησης της Τράπεζας στο εξωτερικό (στα όργανα της Ε.Κ.Τ. κλπ.) και στο εσωτερικό. Τα στελέχη αυτά πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις προς προαγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 12.Προήχθησαν συνάδελφοι οι οποίοι διαθέτουν μειωμένα προσόντα έναντι των παραλειφθέντων ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προς προαγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού και Κανονισμού της Τράπεζας και προεχόντως, δεν είχαν την ικανότητα εκπροσώπησης της Τράπεζας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.O σ.υ.τ.ε. τι λέει για το ζήτημα αυτό ; Συνέβησαν ή δεν συνέβησαν τα ανωτέρω και σε ποια έκταση;
2)Η παράλειψη της προαγωγής των προαναφερθέντων στελεχών της Τράπεζας έγινε αντίθετα προς την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της καλής πίστης, η οποία αποτελεί κανόνα δικαίου και, εντεύθεν, ήταν παράνομη.Ο σ.υ.τ.ε. τι λέει για το ζήτημα αυτό; ‘Hταν ή δεν ήταν παράνομη η παράλειψη της προαγωγής των ανωτέρω στελεχών της Τράπεζας;

3)Με την παράλειψη της προαγωγής των προαναφερθέντων άξιων στελεχών της Τράπεζας γεννήθηκε αμφισβήτηση (στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο τους) της επιστημονικής και επαγγελματικής αξίας τους, των ικανοτήτων τους, της μακρόχρονης ευδόκιμης προσφοράς των υπηρεσιών τους και της ηθικής προσωπικότητάς τους.
Με τα δεδομένα αυτά, η παράλειψη της προαγωγής των ανωτέρω έγινε υπό συνθήκες που συνιστούσαν προσβολή της προσωπικότητάς τους και, εντεύθεν, ήταν παράνομη.
Ο Σ.Υ.Τ.Ε τι λέει για το ζήτημα αυτό;

Υπήρξε ή δεν υπήρξε προσβολή της προσωπικότητας των προαναφερθέντων στελεχών της Τράπεζας; Eίναι τόσο μικρόνοα τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Ε. ώστε να αγνοούν ότι η ανοχή τέτοιων καταστάσεων θα ενεργήσει διαλυτικώς στο χώρο εργασίας της Τράπεζας;

4)Ο πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προαγωγών «παρέλειψε» να ενημερώσει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου επί των προϋποθέσεων προς προαγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 12 και επί της διαδικασίας για την απόφαση περί των προακτέων υπαλλήλων.

Επίσης ο πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προαγωγών «παρέλειψε» να αιτιολογήσει, στη Συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου, τεκμηριωμένα και όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Οργανισμού και Κανονισμού της Τράπεζας, την προταθείσα από αυτόν κατάταξη των προς προαγωγή υπαλλήλων.

Στην κατάταξη των κρινομένων υπαλλήλων θα έπρεπε, απαραιτήτως να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών τους, η γνώση ξένων γλωσσών και τα λοιπά ουσιαστικά επαγγελματικά προσόντα τους. Η κατάταξη θα έπρεπε να είναι αντικειμενικά δίκαιη, τεκμηριωμένη και επαρκώς αιτιολογημένη, όπως η εκπρόσωπος του ΣΕΠΤΕ τόνισε κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προαγωγών ήταν υποχρεωμένος να ενεργήσει, ως ανωτέρω, προκειμένου να διευκολύνει την κρίση του Γενικού Συμβουλίου στην ιδιαιτέρως σοβαρή απόφασή του περί των προακτέων υπαλλήλων. Αυτό ήταν το καθήκον και η αρμοδιότητά του και ουδέν πέραν αυτών. Αυτό επιβαλλόταν, πλην άλλων, και από την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Τι λέει ο σ.υ.τ.ε. για το ζήτημα αυτό; «Παρέλειψε» ή δεν «παρέλειψε» ο πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα ανωτέρω;
Συνάδελφοι,
΄Όλα τα προαναφερθέντα δεν αφορούν μόνο σε μέλη του ΣΕΠΤΕ. Αφορούν κυρίως σε μέλη του σ.υ.τ.ε., αφού, αυτά αποτελούσαν την πλειοψηφία των κρινομένων προς προαγωγήν.
Πως αιτιολογεί ο σ.υ.τ.ε. σ’αυτά τα μέλη του όσα συνέβησαν στις πρόσφατες προαγωγικές κρίσεις; Μήπως με παραμύθια ότι θα γίνουν και το επόμενο έτος προαγωγικές κρίσεις; Που θα βρεθούν τόσες κενές οργανικές θέσεις; Πως υποτιμούν τα μέλη του Δ.Σ. του συτε, σε τέτοιο βαθμό, τη νοημοσύνη των συναδέλφων;

Συνάδελφοι, δεν θα ασχοληθούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω, την ανακοίνωση του συτε. Αυτή καταδεικνύει, εύγλωτα το νοητικό επίπεδο και τις αντιλήψεις της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του σ.υ.τ.ε. και αποτελεί θρασύτατη κυνική ομολογία της εργοδοτικής διαπλοκής τους. Έχουν αντιληφθεί τα μέλη του Δ.Σ. του σ.υ.τ.ε.. ότι με την ανακοίνωση αυτή προσβάλλουν την προσωπικότητα του κ. Διοικητή;

Όμως, η ανακοίνωση αυτή εκπέμπει το εξής μήνυμα το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσετε. Δηλαδή, ότι αν δεν σκύψετε, δεν γονατίσετε και δεν υποταχθείτε στους κομματικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές του σ.υ.τ.ε δεν θα έχετε στον «ήλιο μοίρα», σε ότι αφορά στη βαθμολογική εξέλιξη σας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το δέχεσθε αυτό;

Αυτό εξαρτάται από τη θέση στην οποία θέτετε, στην κλίμακα των αξιών σας, την αξιοπρέπειά σας. Αν θέτετε την αξιοπρέπειά σας στην πρώτη θέση τότε δεν μπορείτε να έχετε σχέση με τέτοιες νοσηρές παρακμιακές και παρασιτικές καταστάσεις, μειωτικές για την προσωπικότητά σας. Είναι καιρός να εκριζωθεί, επί τέλους, και από την Τράπεζα της Ελλάδος αυτή η παθογένεια.

Ο Σύλλογός μας, χωρίς οποιαδήποτε κομματική ή εργοδοτική εξάρτηση, αγωνίζεται μεθοδευμένα και αποτελεσματικά παρά τον πόλεμο που υφίσταται. Πολύ σημαντική επιτυχία μας είναι από 19.03.2012 η γνωμοδότηση Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Τ., την οποίαν προκαλέσαμε, σχετικά με την εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν επιτρέπουν παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στον χώρο εργασίας και στο χώρο των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι απευθυνθήκαμε, εγγράφως, στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ενημερώνοντας αυτά επί του ζητήματος της διαδικασίας των προαγωγών, επισημαίνοντες τις παραβιάσεις του άρθρου 12 και ζητούντες την ακύρωση της αποφάσεως του στη συνεδρία της 31.5.2013 και την επαναφορά του ζητήματος των προαγωγών σε προσεχή συνεδρία.

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ενεργητική συμπαράσταση όλων των συναδέλφων επί του ζητήματος αυτού, το οποίον είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, αφού αφορά στη βαθμολογική εξέλιξη όλων (στην παρούσα περίσταση και μελλοντικώς).

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι πραγματικά κρίμα για τον πνευματικό μέντορα της ανακοίνωσης του “σ.υ.τ.ε.” Νο 14, που όπως πληροφορηθήκαμε, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. ‘Αραγε το μάθημα «Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» το έχει διδαχθεί κατά την διάρκεια των σπουδών του; Εφαρμόζοντας την θεωρία στην πράξη, ο υποφαινόμενος και νέος Πρόεδρος προήχθη «εντελώς αξιοκρατικά», έχοντας 15 μόνον χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα, από τα οποία, για κάποια χρόνια, ήταν αποσπασμένος σε πολιτικό γραφείο, παραγκωνίζοντας αξιόλογους συναδέλφους με άριστα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, με μακροχρόνια άσκηση υπεύθυνων καθηκόντων και με πολύ περισσότερα χρόνια στην Τράπεζα. Έτσι, πήρε τη θέση κάποιου άλλου συναδέλφου, ενώ θα μπορούσε να περιμένει να προαχθεί με την σύμβαση «ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». Η βασικότερη αιτία ήταν ότι θα ένιωθε άβολα, γιατί πρόσφατα προήχθησαν με απόφαση Γενικού Συμβουλίου και με βάση την προαναφερόμενη σύμβαση, δύο παρατρεχάμενοί του, ένας από την Ασφάλεια και ο άλλος από το Ι.Ε.Τ.Α. και φοβήθηκε ότι οι απόφοιτοι λυκείου θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό απ’ αυτόν.

Για τo Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Τ.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πετρούλα Σωκράτους          Γιώργος Σταματόπουλος
ΥΓ. Όπως τυχαία πληροφορηθήκαμε, προήχθη υπάλληλος που δουλεύει part-time στο γραφείο Συμψηφισμού με 500 ημέρες καθυστερήσεις με την περικοπή μόνο ενός χρόνου valeur. Τι συνέβη κ. Διοικητά και παραγράφηκαν οι άλλες καθυστερήσεις; Ποιοι επεμβαίνουν στα μηχανογραφικά συστήματα και διαγράφουν καθυστερήσεις ορισμένων τη στιγμή που άλλοι υπάλληλοι στερήθηκαν valeur με πολύ λιγότερες καθυστερήσεις; 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 24
Αθήνα, 05.06.2013

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio