ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

“Η αξιοκρατία αποτελεί ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας και σημαντικό παράγοντα προόδου όχι μόνο του ατόμου, αλλά πάνω απΆ όλα ολόκληρης της κοινωνίας”

Για την ανάληψη των  καθηκόντων του νέου Διοικητή, του ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  στο έργο του και καλή επιτυχία στη σωστή και ορθολογική επιλογή των συνεργατών του.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, που ο νέος  Διοικητής  έθιξε με το από 6/7/2014 μήνυμά του το θέμα της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αξιολόγησης προκειμένου σε συνεργασία με το προσωπικό, να διασφαλιστούν οι εργασιακές συνθήκες που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους με την απαιτούμενη διαφάνεια και αξιοκρατία.
Εδώ και χρόνια τώρα, παλεύουμε με το κατεστημένο που λυμαίνεται το χώρο μας, μέσω των ανακοινώσεών μας και μέσω της συμμετοχής των εκπροσώπων μας στις Επιτροπές Προαγωγών, χωρίς αποτέλεσμα. Στις τελευταίες προαγωγές είχαμε εκφράσει την διαφωνία μας γραπτώς και ζητήσαμε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Τράπεζας, που  ορισμένοι φρόντισαν για την μη εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να έχει εκτεθεί ο πρώην Διοικητής. Προφανώς, ο νέος Διοικητής θα αναδειχθεί σύμμαχός μας στη προσπάθεια που κάνουμε για αλλαγές στα υφιστάμενα αναχρονιστικά συστήματα προαγωγών, τοποθετήσεων και αξιολόγησης και θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση νέων, έτσι ώστε να πάψει να υποτιμάται  το κύρος της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, τη στιγμή που στο Δημόσιο Τομέα της χώρας όλα προσπαθούν να αλλάξουν προς το καλύτερο.
¶λλωστε, η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την κοινή ευρωπαϊκή πορεία όλων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, στο οποίο έχουμε επιλέξει να ανήκουμε. Το σύγχρονο management επιβάλλει την εξεύρεση νέων λύσεων και νέων συστημάτων για την διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας σχετικά με τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και την υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης.
Εμείς, ως Σ.Ε.Π.Τ.Ε.,  επειδή πιστεύουμε ακράδαντα στις αρχές που ανέφερε ο κ. Διοικητής στο μήνυμά του, έχουμε να προτείνουμε και πιο κάτω αλλαγές που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα.

 
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Θέσπιση κριτηρίων μοριοδότησης  στηριζόμενα στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (υπεύθυνη θέση και χρόνος άσκησης καθηκόντων, αρχαιότητα στο βαθμό, σπουδές, φύλλα αξιολόγησης, πειθαρχικές ποινές, συστηματικές απουσίες, επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες, ξένες γλώσσες κ.λ.π). Προτείνουμε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα διοίκησης, ώστε οι θέσεις να καλυφθούν από τους πλέον άξιους και ικανούς. Αναλυτικότερα θα εκδοθεί νέα Ανακοίνωσή μας όπου θα αναφέρονται με λεπτομέρεια πώς μπορεί η ανωτέρω πρότασή μας να υλοποιηθεί, θέτοντας μόρια και προϋποθέσεις.

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (προκήρυξη θέσης)
Όλα αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν με ορισμένη διαδικασία όπως προτείνουμε πιο κάτω:

1)    Διαφάνεια
Η κάλυψη κάθε θέσης ευθύνης γίνεται μόνον, εφόσον προκηρυχθεί η πλήρωσή της και ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους να εκδηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους γιΆ αυτή, εντός ορισμένης προθεσμίας. Η προκήρυξη πρέπει να αφορά όλες ανεξαιρέτως τις θέσεις ευθύνης σε όλη την επικράτεια.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται αδιαφανείς ενέργειες και παράνομες μεθοδεύσεις που μπορεί να υποκρύπτουν μη αξιοκρατικές σκοπιμότητες.
2)    Αξιοκρατία
Το αρμόδιο για την τοποθέτηση σε κάθε υπεύθυνη θέση όργανο, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και στηριζόμενο στα στοιχεία των ατομικών τους φακέλων, επιλέγει τον πλέον κατάλληλο. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και η ιεράρχισή τους οφείλουν να είναι ξεκάθαρα και καταγεγραμμένα. Επίσης, θα πρέπει να συσταθεί ένα ανώτερο όργανο, στο οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει ο ενδιαφερόμενος.
Προκειμένου όμως να αποφεύγονται οι ενστάσεις, που ενώ διασφαλίζουν τους κρινόμενους, μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις και ΜΟΝΟΝ βέβαια, εφόσον η υποβολή των ενστάσεων αυτών έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για τη διαδικασία, προτείνονται τα πιο κάτω:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούνται σε κοινή συνέντευξη από το αρμόδιο για την επιλογή όργανο, κατά την οποία να λαμβάνουν γνώση των προσόντων όλων των ενδιαφερομένων και τυχόν υπεροχή κάποιου ή κάποιων να γίνεται άμεσα αντιληπτή και από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους.
Το αιτιολογικό της επιλογής του κριθέντος, ως πλέον καταλλήλου, μαζί με όλα τα αξιολογικά στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιείται προς όλους τους συνυποψηφίους του.
Η όλη διαδικασία θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο κύρος, αν το αρμόδιο για την επιλογή όργανο κληθεί να αιτιολογήσει πλήρως αιτήσεις που απορρίφθηκαν και θα τις περιλαμβάνει σε μια έκθεσή του, η οποία θα κοινοποιείται, σε απόσπασμα, στους άμεσα ενδιαφερομένους και στο σύνολό της, στις αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις, όπου και θα κρίνεται το όργανο που θα έχει κάνει τις συγκεκριμένες επιλογές.
3)    Ίση μεταχείριση
Με τη διαδικασία αυτή επιλέγονται στελέχη που θέλουν και μπορούν, κατά την υπηρεσιακή κρίση, να αποδώσουν από τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης.
Τα δύο αυτά στοιχεία «θέλω», «μπορώ», συνεκτιμούμενου του γεγονότος ότι με τον τρόπο αυτό εμπεδώνονται στο Προσωπικό της Τραπέζης της Ελλάδος οι αρχές της Αξιοκρατίας και της Ίσης Μεταχείρισης όλων των εξίσου ικανών στελεχών, θεωρούνται ότι διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας στην Τράπεζα και την αποφυγή ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση των δικαστικών διενέξεων.
4)    Ίσες ευκαιρίες
Με την προκήρυξη παρέχεται η δυνατότητα προς όλους τους εργαζομένους στην Τράπεζα, χωρίς αποκλεισμούς, να εκδηλώσουν γραπτά τη θέλησή τους να ασκήσουν τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.
Ο χρόνος για την εκδήλωση του σχετικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι προκαθορισμένος, ενώ η διασφάλιση της ενημέρωσης όλου ανεξαίρετα του προσωπικού θεωρείται στοιχείο αδιαμφισβήτητο.
Η αρχή των ίσων ευκαιριών ικανοποιείται πληρέστερα, εφόσον ο κύκλος των τυχόν ενδιαφερομένων για την κάλυψη υπεύθυνης θέσης είναι όσο το δυνατόν ευρύτερος και έχει πανελλαδική εμβέλεια.
5)  Αρχή του ενιαίου στη κρίση
Για την επιτυχία της πρότασής μας, προτείνεται ως βασική αρχή το ΕΝΙΑΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ. Δηλαδή, οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση της επιλογής θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένοι και να συμβάλλουν στην τελική απόφαση με διαφορετικούς, αλλά προκαθορισμένους βαθμούς βαρύτητας. Από εδώ και στο εξής, η κάθε επιλογή και απόφαση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά της άριστης επιλογής και της άριστης απόφασης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ολόπλευρη ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τραπέζης, με βάση την τεκμηριωμένη εκτίμηση της ετήσιας απόδοσης και αποτελεσματικότητας του υπαλλήλου, ο Τραπεζικός μας Οργανισμός οφείλει να προχωρήσει σε τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Αξιολόγησης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να αξιολογούνται όλα τα στελέχη της Τράπεζας (μέχρι και οι Διευθυντές) σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου management και όπως θεσμοθετείται σήμερα και για το Δημόσιο Τομέα. Η αξιολόγηση του έργου των υψηλόβαθμων στελεχών θα δημιουργούσε  κίνητρα στο προσωπικό που θα συμβάλλουν στην  αύξηση της παραγωγικότητάς  του.

Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί και η αντίστροφη αξιολόγηση από κάτω προς τα πάνω προκειμένου να υπάρχει μια ουσιαστική διαχείριση στα θέματα του Προσωπικού (προαγωγές – τοποθετήσεις). 
Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της απόδοσης και εξέλιξης των στελεχών. Όταν εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στη Διοίκηση γιατί οι υφιστάμενοι γνωρίζουν, τι δυνατότητες έχει ο προϊστάμενός τους  σε θέματα όπως είναι η καθοδήγηση, η πληροφόρηση, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η επικοινωνία.
Η αξιολόγηση των εργαζομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ίδιων των εργαζομένων. Έχει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας της Τράπεζας, στην ενδυνάμωση των εργαζομένων καθώς επίσης και στον καθορισμό των εναλλακτικών προοπτικών καριέρας ιδίως αν ληφθούν υπόψη και οι εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των ανωτέρω θα προταθούν στην Επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό το θέμα.

Συνάδελφε,
Εσύ που ανήκεις στο επιστημονικό προσωπικό πιστεύουμε ότι συμφωνείς με τις πιο πάνω αλλαγές που προτείνουμε στα συστήματα προαγωγών, τοποθετήσεων και αξιολόγησης. Εάν έχεις κάτι να προσθέσεις ή εάν διαφωνείς σε κάτι, σε καλούμε να έρθεις σε επαφή μαζί μας (είτε τηλεφωνικώς είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα) προκειμένου η γνώμη σου να ληφθεί υπόψη.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Ε.Π.Τ.Ε.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio