«
»

ÐÁÉÄÉÊÇ ÃÉÏÑÔÇ

Óôá ðëáßóéá ôùí ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí ôï Óõëëüãïõ ìáò åßíáé åíôáãìÝíç ç ãéïñôÞ ãéá ôá ðáéäéÜ ôùí óõíáäÝëöùí ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò Óõëëüãïõò Åðéóôçìïíéêïý Ðñïóùðéêïý ôùí Ôñáðåæþí ÅèíéêÞò êáé ÅìðïñéêÞò  ó÷åäüí êÜèå ÷ñüíï.
Ç åïñôáóôéêÞ áõôÞ åêäÞëùóç ðåñéëáìâÜíåé èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç ðáéäéêïý èéÜóïõ óå êåíôñéêü èÝáôñï ôçò ÁèÞíáò êáé êáëýðôåé ôéò çëéêßåò ôùí ðáéäéþí ìÝ÷ñé 12 åôþí ãéá ôï ëåêáíïðÝäéï ÁôôéêÞò.
Óå êÜèå ðáéäß ÷ïñçãåß áíôß äþñïõ ìåôñçôÜ ãéá ôçí áãïñÜ äþñïõ ôçò áñåóêåßáò êÜèå ðáéäéïý.
 

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Íï 38
ÁèÞíá, 9 Ïêôùâñßïõ 2020

(…)

ANAKOINÙÓÇ No 50
ÁèÞíá, 5 Äåêåìâñßïõ 2017

(…)

ANAKOINÙÓÇ No 52
ÁèÞíá, ÄåêÝìâñçò 2014

(…)

ANAKOINÙÓÇ No 50
ÁèÞíá, Ïêôþâñçò 2014

(…)

ANAKOINÙÓÇ No 45
ÁèÞíá, 23.07.2014

(…)

ANAKOINÙÓÇ No 35
ÁèÞíá, 14.02.2014

(…)

ANAKOINÙÓÇ No 33
ÁèÞíá, 28.01.2014

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÅÊÐÑÏÓÙÐÙÍ ÔÏÕ ÓÅÐÔÅ ÌÅ ÔÇÍ Ê.ÐÁÃÙÍÇ & ÊÅÖÁËÁÉÏ ÁËËÇËÏÂÏÇÈÇÔÉÊÏÕ ×ÁÑÁÊÔÇÑÁ(ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÅÑÃÁÓÉÁÊÙÍ ÐÁÑÏ×ÙÍ) (…)

ANAKOINÙÓÇ No 28
ÁèÞíá, 23.9.2013

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÁËËÇËÏÂÏÇÈÇÔÉÊÏÕ ×ÁÑÁÊÔÇÑÁ (ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÅÑÃÁÓÉÁÊÙÍ ÐÁÑÏ×ÙÍ) (…)

ANAKOINÙÓÇ No 26
ÁèÞíá, 18.06.2013

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÊÕÍÉÊÇ ÏÌÏËÏÃÉÁ ÔÏÕ «ó.õ.ô.å.» (…)

ANAKOINÙÓÇ No 24
ÁèÞíá, 05.06.2013

ÏÉ ÐÑÏÁÃÙÃÅÓ ÔÙÍ ÕÐÏÄÉÅÕÈÕÍÔÙÍ ÊÁÉ ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÙÍ ÔÌÇÌÁÔÁÑ×ÙÍ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÁÊÕÑÙÈÏÕÍ ÃÉÁÔÉ ÐÁÑÁÂÉÁÓÔÇÊÅ ÔÏ ÁÑÈÑÏ 12 ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ ÔÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ. (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ No 2 (…)

| | | |
Copyright 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio