ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 42
Αθήνα, 22.3.2012
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Υπό πίεση χρόνου, σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία που τα ανακαλύψαμε την τελευταία στιγμή και αφού τα μελετήσετε να λάβετε θέση και να μας στείλετε τις απόψεις σας.
Κατά τη γνώμη μας,   ο  Διοικητής  της  Τ.τ.Ε.  δεν  μπορεί  και  δεν  νομιμοποιείται  να  προβεί  σε  μείωση  των αποδοχών μας,  για τους πιο κάτω λόγους:
1)H Τράπεζα της Ελλάδος είναι κερδοφόρα και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης όπως άλλες επιχειρήσεις.
2)Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τυχόν μείωση των αποδοχών μας δεν μπορούν να δoθούν  στο κράτος διότι υπάρχει  η απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης κατά το άρθρο 101 της συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν αυτό γίνει κατά παράβαση της συνθήκης, υπονομεύει την οικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με συνέπεια έχει υποστηρίξει στις εκθέσεις της αλλά και σε πολλές Γνώμες της (Γνωμοδοτήσεις) για τη σύγκλιση, ότι ακόμη κι αν μία Εθνική Κεντρική Τράπεζα (δηλαδή η ΤτΕ) είναι πλήρως ανεξάρτητη σε λειτουργικό, θεσμικό και προσωπικό επίπεδο, η όλη ανεξαρτησία θα τεθεί σε κίνδυνο, εάν η ίδια δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αυτόνομα επαρκείς οικονομικούς πόρους για να εκτελεί την αποστολή της. (Γνώμη 13/2008).
Κατά συνέπεια, η προσπάθεια από μέρους της  Διοίκησης να μειώσει τις αποδοχές μας, πρέπει άμεσα να σταματήσει. Σε περίπτωση που μειωθεί το μισθολογικό κόστος, η Τράπεζα θα εμφανίσει μεγαλύτερα κέρδη που στην καλύτερη περίπτωση θα τα μοιράσει στους ιδιώτες μετόχους της. Καλούμε το Σ.Υ.Τ.Ε. και τη Διοίκηση να σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις για μείωση των μισθών μας.
3)Η θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας Ελλάδος θα παραβιαστεί από την ίδια τη Διοίκηση και το Σ.Υ.Τ.Ε. εάν υπογράψουν μείωση των αποδοχών  μας διότι σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης απαγορεύεται σε τρίτους, περιλαμβανομένων και των κυβερνήσεων των κρατών μελών, να απευθύνουν υποδείξεις στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Εξάλλου, η αρχή της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών έχει την έννοια ότι τρίτοι δεν επιτρέπεται να ασκούν άμεσα ή έμμεσα επιρροή στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  των τελευταίων ή σε ότι αφορά την οικονομική τους ικανότητα να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Όπως σημειώνεται στις εκθέσεις της Ε.Κ.Τ. για τη σύγκλιση και σε αρκετές γνώμες της ίδιας, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θίγουν την αυτονομία των οικείων ΕθνΚΤ σε θέματα προσωπικού. Η εν λόγω αυτονομία εκτείνεται και σε ζητήματα που αφορούν μισθούς και συντάξεις. (Γνώμη 1/2012)
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας, μελέτησαν τις Γνώμες της Ε.Κ.Τ. που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί στο δικτυακό της χώρο και αφορούν θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά του προσωπικού των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών,  οι οποίες αναφέρουν :

1.Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (Γνώμη 15/2009)

Με σχέδιο νόμου πρότειναν την αφαίρεση ποσοστού μέχρι 10% από τις αποδοχές των Δημοσίων υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας. Η Ε.Κ.Τ. αναφέρει στη σχετική Γνώμη της ότι αναγνωρίζει τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τόσο στην Ιρλανδία, όσο και διεθνώς που οδήγησαν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από  την Ιρλανδική Κυβέρνηση να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Όμως,  όπως επισημαίνεται στην έκθεση για τη σύγκλιση του έτους 2008 της Ε.Κ.Τ., υπάρχει αυτονομία σε θέματα του Προσωπικού και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επηρεάζουν την ικανότητα των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών να προσλαμβάνουν και να διατηρούν το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και να εκτελούν, κατά τρόπο ανεξάρτητο τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από την Συνθήκη και το Καταστατικό της.

Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας (Γνώμη 80/2010)

Η Κυβέρνηση της Πορτογαλίας ζήτησε σταδιακή μείωση των ακαθαρίστων  αποδοχών του προσωπικού κατά 10% σε όσους έχουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 1500 ευρώ. Η Ε.Κ.Τ. μεταξύ άλλων επισημαίνει και το θέμα της απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης και τη χρήση των κεφαλαίων που προκύπτουν από
την μείωση των μισθών. Οι διατάξεις για τις μειώσεις μισθών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομισματική χρηματοδότηση , δηλαδή την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 123 της Συνθήκης και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στον Κανονισμό (ΕΚ).

Επίσης αναφέρεται ότι από την άποψη της λογιστικής, η μείωση των μισθών του προσωπικού θα επηρεάσει το λειτουργικό  κόστος της Τράπεζας με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της . Η Ε.Κ.Τ. σημειώνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη  (πράγμα που ισχύει για όλες τις Κεντρικές Τράπεζες) και να αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια  που προκύπτουν από οποιαδήποτε μείωση των μισθών ή των συντάξεων που πληρώνει.

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Γνώμη 1/2012)
Το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου ζήτησε από την Ε.Κ.Τ. να διατυπώσει Γνώμη για το νέο Σχέδιο Νόμου προκειμένου να παγώσει για τη διετία 2012-2013 το τιμαριθμικό επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Ε.Κ.Τ. και σ’αυτή τη Γνώμη επισημαίνει το θέμα της θεσμικής και οικονομικής ανεξαρτησίας  των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και ότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θίγουν την αυτονομία των οικείων Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σε θέματα προσωπικού. Η εν λόγω αυτοδυναμία εκτείνεται και σε ζητήματα που αφορούν μισθούς και συντάξεις.

Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (Γνώμη 2010/51) & Γνώμη 2010/69)

Η Κυβέρνηση της Ρουμανίας ζήτησε με σχέδιο Νόμου  την μείωση των μισθών του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας και τα ποσά που αντιστοιχούν στην μείωση αυτή να μεταφέρονται άμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό. Η Ε.Κ.Τ. επισημαίνει  ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στην μείωση των μισθών του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας, δεν μεταφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό και σε περίπτωση που μεταφερθούν πρέπει να επιστραφούν για την αποφυγή τυχόν παραβίασης της απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης.
Η Κυβέρνηση της Ρουμανίας προχώρησε στη ψήφιση του Νόμου που προβλέπει μεταξύ άλλων και τη μείωση των μισθών του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας κατά 25% καθώς και τη μεταφορά του ποσού της μείωσης στον κρατικό προϋπολογισμό. Η Ε.Κ.Τ. με την CON 51/2010 επισημαίνει ότι η μείωση των μισθών των υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας μείωσε το λειτουργικό της κόστος αυξάνοντας τους οικονομικούς της πόρους  που χρηματοδότησαν το ρουμανικό κράτος σε βάρος της Κεντρικής Τράπεζας, πράγμα που απαγορεύεται ρητώς, βάσει του άρθρου 123 της Συνθήκης. Τέλος, προκειμένου να αποφευχθεί η παραβίαση της απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης καλεί τη ρουμανική κυβέρνηση να τροποποιήσει το νόμο για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση προς τη συνθήκη.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Γνώμη 9/2008)
Η Ε.Κ.Τ. καθορίζει αυτόνομα τους όρους απασχόλησης του προσωπικού της και αυτή η αυτονομία αποτελεί μέρος της ανεξαρτησίας της Ε.Κ.Τ. που διασφαλίζεται από το άρθρο 108 της Συνθήκης και το άρθρο 36 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ε.Κ.Τ..

Κατόπιν των ανωτέρω, τεκμαίρεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δεν έχει δικαίωμα να μειώσει τις αποδοχές του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας και κακώς έχουν μειωθεί οι αποδοχές των συνταξιούχων μας.  Γι’αυτό βεβαίως,  ευθύνεται ο Σύλλογος Συνταξιούχων που δεν αντέδρασε.
Σε περίπτωση που ο Σ.Υ.Τ.Ε. συμφωνήσει σε μείωση των αποδοχών μας, αυτό θα σημαίνει ότι, το ποσό της μείωσης θα αυξήσει τα κέρδη της Τράπεζας (δεν μπορούν να διατεθούν στο κράτος βάσει των ανωτέρω) που ενδεχομένως να διατεθούν στους μετόχους ως μέρισμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει καθ’όσον σε δελτίο τύπου της Τράπεζας Ελλάδος που αναρτήθηκε προσφάτως στο διαδικτυακό της χώρο το συνολικό μικτό  μέρισμα που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,83 ευρώ για το 2011 έναντι 2,60 ευρώ ανά μετοχή της χρήσης 2010.

Συνάδελφοι,
Όπως αντιλαμβάνεστε, οι καιροί είναι δύσκολοι και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων έχουν πλέον μεγάλη ευθύνη γιατί διαπραγματεύονται μειώσεις και όχι αυξήσεις υπέρ των εργαζομένων. Δηλαδή, αντιστρατεύονται τους ίδιους τους σκοπούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι (και) η προαγωγή των εργασιακών συμφερόντων των μελών τους.
Η Διοίκηση του Συλλόγου μας, ρητά διαβεβαιώνει ότι ποτέ δεν θα δεχόταν έστω και να συζητήσει με τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος (ή με οποιονδήποτε τρίτον) για μείωση των αποδοχών των μελών του Συλλόγου μας. Πόσο δε μάλλον τώρα που οι αποδοχές μας προστατεύονται από το νομικό πλαίσιο της συνθήκης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε όλο το επιστημονικό προσωπικό της Τράπεζας Ελλάδος να συσπειρωθεί στον Σ.Ε.Π.Τ.Ε. . Ο Σ.Ε.Π.Τ.Ε., είναι πλέον ο μόνος Σύλλογος στην Τράπεζα της Ελλάδος που μπορεί να προστατεύσει το εισόδημά σας και να απαιτήσει αυξήσεις και όχι μειώσεις. Aρκετές μειώσεις έχει υποστεί το εισόδημά μας:
-    από την καταιγίδα των μνημονιακών μέτρων, όπως το χαράτσι των ακινήτων, η έκτακτη εισφορά, η κατάργηση των φοροαπαλλάγων
-    από τη συμβολή που έχουμε στη «ΔΩΡΕΑΝ» Παιδεία
-    από τη συμβολή που έχουμε στη «ΔΩΡΕΑΝ» Υγεία
-    από την έλλειψη ασφάλειας και προστασίας της ζωής μας και της περιουσίας μας.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Σ.Ε.Π.Τ.Ε.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 24
Αθήνα, 05.06.2013

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio